Algemene Voorwaarden

Deze pagina beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van bepaalde digitale producten van mijnluxe.be, inclusief de website www.mijnluxe.be en mobiele applicaties (IOS en Android) en nieuwsbrieven, aangeboden door mijnluxe.be eigendom en gepubliceerd door MijnLuxe.be (“MijnLuxe.be”, “ons” of “wij”).

1.0 Algemene regels en definities

1.1 Als u ervoor kiest om mijnluxe.be, mobiele sites en applicaties of een van de functies van deze site (de "Site") te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot RSS, API, software en andere downloads (gezamenlijk de "Diensten"), gaat u ermee akkoord u te houden aan alle voorwaarden van deze Servicevoorwaarden tussen u en MijnLuxe.be. Hoe u de Sites en Services ook bezoekt, u stemt ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u toegang hebt gekregen tot de Services vanuit de Verenigde Staten, stemt u er ook mee in gebonden te zijn aan aanvullende gebruiksvoorwaarden die aan het einde van deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

1.2 We kunnen op elk moment delen van deze Servicevoorwaarden wijzigen, toevoegen of verwijderen, die onmiddellijk na plaatsing van kracht worden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Servicevoorwaarden voorafgaand aan elk gebruik van de Site en Services te lezen en door deze Site en Services te blijven gebruiken, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen. We kunnen elk aspect van de Services op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten. We kunnen ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en services of uw toegang tot delen of alle services beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

1.3 Als u de Site en Services nu, of na het plaatsen van een kennisgeving van wijzigingen in deze bedieningsregels, blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke regels accepteert.

2.0 Inhoud van de diensten

2.1 De inhoud van de Diensten, inclusief de Site, is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle inhoud, informatie en materialen die verschijnen op of afkomstig zijn van de Services (inclusief, maar niet beperkt tot nieuwsartikelen, foto's, afbeeldingen, illustraties, audioclips, videoclips, links, forumberichten, chatberichten, berichten, e-mails), ook bekend als de "Inhoud", zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van of worden beheerd door MijnLuxe.be of de partij die wordt gecrediteerd als de aanbieder van de inhoud. U erkent dat, zoals tussen MijnLuxe.be en u, MijnLuxe.be de enige eigenaar is van alle inhoud op de Site en Services, inclusief, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten daartoe.

2.2 De Diensten en Inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd in overeenstemming met de Belgische en internationale auteursrechtwetten. U mag geen enkel werk wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop van, reproduceren (behalve wanneer u een artikel van onze website deelt op de gekende sociale media platformen), nieuwe werken creëren, distribueren, uitvoeren, weergeven of op enigerlei wijze exploiteren. van de Inhoud of de Diensten (inclusief software) geheel of gedeeltelijk.

2.3 U mag de Inhoud en andere downloadbare items die op de Site of Services worden weergegeven, alleen voor persoonlijk gebruik downloaden of kopiëren, op voorwaarde dat u zich houdt aan en zich houdt aan enige auteurstoewijzing, auteursrecht- of handelsmerkmelding of beperking in materiaal dat u downloadt of afdrukt.

2.4 U zult de Inhoud niet verkopen, herdistribueren, opnieuw verzenden, reproduceren, weergeven of anderszins toegang verlenen tot de Inhoud aan een derde partij, noch de Inhoud wijzigen of er afgeleide werken van maken.

2.5 Het kopiëren of opslaan van Inhoud voor ander dan persoonlijk gebruik is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MijnLuxe.be, of de houder van het auteursrecht die wordt vermeld in de auteursrechtvermelding in de Inhoud. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door MijnLuxe.be, is het u niet toegestaan ​​een database in elektronische of papieren vorm aan te maken die het geheel of een deel van het materiaal dat op de Site of Services verschijnt, omvat.

3.0 Gebruikersinhoud

3.1 Het is gebruikers van onze site mogelijk toegestaan ​​inhoud in te dienen voor publicatie in verschillende delen van de MijnLuxe.be-site en -services. U wordt geacht in te stemmen met MijnLuxe.be en de voorwaarden als u ervoor kiest inhoud of opmerkingen op de MijnLuxe.be-site of -services te plaatsen.

3.2 Wanneer u inhoud bij ons indient, stemt u ermee in en verklaart u dat u die inhoud hebt gemaakt, of dat u toestemming heeft gekregen van, of geautoriseerd bent door, de eigenaar van enig deel van de inhoud om deze in te dienen bij de Site of Services.

3.3 U of de eigenaar van de inhoud bezit nog steeds het auteursrecht op de inhoud die naar ons is verzonden, maar door inhoud bij ons in te dienen (de "Inzendingen"), verleent u MijnLuxe.be een eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sub- licentie voor de Inzendingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht voor MijnLuxe of een door haar aangewezen derde partij om te gebruiken, kopiëren, verzenden, uittreksel uit, publiceren, distribueren, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, afgeleide werken maken van, hosten, indexeren, cachen , taggen, coderen, wijzigen en aanpassen (inclusief maar niet beperkt tot het recht om zich aan te passen aan streaming, downloaden, uitzending, mobiele, digitale, miniatuur-, scan- of andere technologieën) in elke vorm of media die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld en op elk platform nu bekend of hierin na de uitvinding, elke Inzending die door u is geplaatst op of naar de Services of een andere website die eigendom is van MijnLuxe.be, inclusief elke Inzending die op of op de Services is geplaatst via een derde partij.

3.4 U erkent dat alle Inzendingen die u op de Site of Services doet, kunnen worden bewerkt, verwijderd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden en weergegeven door MijnLuxe.be en u doet afstand van alle rechten die u heeft om het materiaal te laten wijzigen of wijzigen op een manier die niet aanvaardbaar is voor jij. We kunnen uw inhoud op elk moment buiten gebruik stellen. Inzendingen op de Site of Services kunnen ook worden opgenomen in onze RSS-feeds, API's en beschikbaar worden gemaakt voor herpublicatie via andere formaten.

3.5 Door een Inzending te doen, stemt u in met de weergave en publicatie ervan op de Site en in de Services en voor gerelateerd online en offline promotioneel gebruik.

3.6 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige inhoud die door gebruikers is ingediend en door ons of door geautoriseerde derden is gepubliceerd.

3.7 U erkent en stemt ermee in dat wanneer u inhoud op de Site of Services plaatst, of inhoud bekijkt die door anderen wordt geleverd, u dit naar eigen goeddunken en op eigen risico doet, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid van die inhoud. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat de standpunten van u en andere gebruikers in die inhoud niet noodzakelijkerwijs de standpunten van MijnLuxe weerspiegelen, en we ondersteunen of onderschrijven geen gebruikersinhoud. U erkent dat we niet verplicht zijn om inhoud die door u en andere gebruikers op de MijnLuxe-site is geplaatst, vooraf te screenen, te controleren, te beoordelen of te bewerken.

3.8 U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw Inzendingen. Hoewel MijnLuxe echter niet elke Inzending kan en kan beoordelen en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze berichten, behoudt MijnLuxe zich het recht voor om Inzendingen te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken die zij, naar eigen goeddunken, beledigend, lasterlijk, obsceen, in schending van copyright- of handelsmerkwetten, of anderszins onaanvaardbaar.

3.9 U mag geen lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of anderszins illegaal materiaal uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren op de Services.

3.10 U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de Site gepaard kan gaan met (i) verzendingen via verschillende netwerken; en (ii) wijzigingen in de inhoud om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. MijnLuxe.be aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verwijderen of niet opslaan van berichten van inhoud of andere informatie die door u of andere gebruikers op de site is ingediend.

3.11 Als je jonger bent dan 18, bevestig je dat je toestemming hebt van je ouders of voogd om inhoud in te dienen. Onze website is niet gemaakt voor minderjarigen en wij bevelen dan ook aan om geen gebruik te maken van onze website.

4.0 Toegang en beschikbaarheid van diensten en links

4.1 De Site of Services bevatten links naar andere gerelateerde World Wide Web-internetsites, bronnen en adverteerders. Aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van deze externe bronnen of hun inhoud, dient u eventuele zorgen met betrekking tot externe links te richten aan de sitebeheerder of webmaster van een dergelijke site.

5.0 Gegevensbescherming

5.1 Raadpleeg ons privacybeleid aka privacy policy voor details over hoe persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld en kan worden verwerkt of gedeeld met anderen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

6.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door de Belgische rechtbanken en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken, volgens uniforme wetten op de bescherming van intellectuele eigendom van de Europese Unie.

7.0 Indemnificatie

7.1 U stemt ermee in MijnLuxe.be en elk van zijn respectievelijke werknemers en bijdragers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria en -uitgaven, die voortvloeien uit een schending door u of een gebruiker van uw account van deze algemene voorwaarden of privacybeleid of voortvloeiend uit een schending van uw verplichtingen, vertegenwoordiging en garanties onder deze algemene voorwaarden.

8.0 Verklaringen en Garanties

8.1 U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe (a) dat geen enkel materiaal dat via uw account wordt ingediend (i) de rechten van een derde partij zal schenden, plagiaat of schenden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten ; of (ii) lasterlijk of anderszins onwettig materiaal bevat; en (b) dat u ten minste dertien jaar oud bent. U vrijwaart, verdedigt en vrijwaart MijnLuxe.be en alle functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten, informatieverstrekkers, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en licentiehouders (gezamenlijk de "Gevrijwaarde partijen") van en tegen alle aansprakelijkheid en kosten, inclusief, maar niet beperkt tot , redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door de Gevrijwaarde partijen in verband met een claim die voortvloeit uit een schending door u of een gebruiker van uw account van deze Servicevoorwaarden of de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten. U zult zo volledig als redelijkerwijs vereist is meewerken aan de verdediging van een dergelijke claim. MijnLuxe.be behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door u.

8.2 MijnLuxe.be doet neet vertegenwoordigen of onderschrijven de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring of andere informatie die wordt weergegeven, geüpload of gedistribueerd via de Services door een gebruiker, informatieverstrekker of een andere persoon of entiteit. U erkent dat het vertrouwen op een dergelijke mening, advies, verklaring, memorandum of informatie op eigen risico is. DE SITE EN DIENSTEN WORDEN GEDISTRIBUEERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U ERKENT HIERBIJ DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS.

9.0 Geen afstand van rechten

9.1 Ons verzuim om op enige bepaling van deze servicevoorwaarden aan te dringen of deze af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht van MijnLuxe.be.

10.0 Communicatie tussen MijnLuxe en de gebruikers

10.1 Als u op uw registratieformulier aangeeft dat u dergelijke informatie wilt ontvangen, zullen wij, onze eigenaren en rechtverkrijgenden, bepaalde externe leveranciers toestaan ​​u informatie over producten en diensten te verstrekken.

10.2 MijnLuxe.be behoudt zich het recht voor om u e-mail te sturen om u op de hoogte te stellen van wijzigingen of aanvullingen op de Dienst.

10.3 MijnLuxe.be behoudt zich het recht voor om informatie over uw gebruik en demografische gegevens vrij te geven, op voorwaarde dat uw persoonlijke identiteit niet wordt onthuld in verband met de openbaarmaking van dergelijke informatie. Adverteerders en/of licentiehouders op onze website mogen alleen persoonlijke informatie over u verzamelen en delen als u aangeeft hiermee akkoord te gaan. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

10.4 MijnLuxe.be kan via e-mail contact met u opnemen over uw deelname aan gebruikersonderzoeken en om feedback vragen over huidige Services of toekomstige producten en services. Deze informatie zal worden gebruikt om de Services te verbeteren en onze gebruikers beter te begrijpen, en alle informatie die we in dergelijke onderzoeken verkrijgen, zal niet met derden worden gedeeld, behalve in geaggregeerde vorm.

11.0 Registratie en veiligheid

11.1 Als onderdeel van het registratie- of accountcreatieproces maakt u inloggegevens aan door een wachtwoord te selecteren en een e-mailadres op te geven. U moet ons ook bepaalde registratiegegevens verstrekken, die allemaal nauwkeurig en bijgewerkt moeten zijn.

11.2 Elke registratie is slechts voor een enkele gebruiker. U mag uw inloggegevens voor registratie niet delen of uw inloggegevens aan iemand anders geven. We kunnen uw toegang tot de MijnLuxe.be-services annuleren of opschorten als u uw inloggegevens deelt.

13.0 Aanvullende voorwaarden voor gebruikers in de Verenigde Staten

13.1 Aanvullende beperkingen op gebruikersinhoud. Naast de voorwaarden in het bovenstaande artikel, stemt u ermee in de Site niet te gebruiken voor het uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden van inhoud waarvoor u niet het recht hebt om deze te verzenden krachtens wet- of regelgeving of contractuele of fiduciaire relatie (zoals voorkennis, intellectuele, eigendomsrechtelijke of vertrouwelijke informatie die is verkregen of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten en om opzettelijk of onopzettelijk toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot , voorschriften uitgevaardigd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, alle regels van een nationale of andere effectenbeurs, inclusief, maar niet beperkt tot, de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ, en alle regels, voorschriften, orders, richtlijnen en dergelijke met kracht van wet).

DMCA Notificatie

13.2 Als u een Amerikaanse auteursrechteigenaar of een agent van een Amerikaanse auteursrechteigenaar bent en van mening bent dat gebruikersinhoud of andere inhoud op de site inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving indienen overeenkomstig Titel 17, United States Code, sectie 512( c)(3), de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) door onze aangewezen auteursrechtagent de volgende informatie schriftelijk te verstrekken:

(a) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of de werken waarvan beweerd wordt dat er inbreuk op is gemaakt;

(b) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

(c) uw contactgegevens inclusief naam een ​​adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;

(d) een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het werk, zijn vertegenwoordiger of de wet;

(e) een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat zogenaamd is geschonden; en

(f) uw fysieke of elektronische handtekening;

De door MijnLuxe aangewezen auteursrechtagent om meldingen van beweerde inbreuk te ontvangen is: mijnluxe@gmail.com. Alleen DMCA-kennisgevingen mogen naar de aangewezen copyrightagent gaan. U erkent dat als u niet voldoet aan alle vereisten van deze sectie, uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is.

Aanvullende disclaimers

13.3 Bezoekers van de Site stemmen ermee in dat hun gebruik van de n Site op eigen risico is. De Site wordt geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot: (i) garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of bruikbaarheid van de inhoud van de site; en (ii) garanties van eigendom, garantie van niet-inbreuk, of garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. MijnLuxe.be geeft ook geen verklaringen en garanties met betrekking tot gelinkte sites en MijnLuxe.be heeft geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot uw gebruik van dergelijke sites. In sommige gevallen kan inhoud die op de site beschikbaar wordt gesteld de meningen en oordelen van providers of gebruikers vertegenwoordigen, zoals gebruikersinhoud. MijnLuxe.be en zijn gelieerde ondernemingen onderschrijven de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige verklaring die op de Site wordt gedaan door iemand anders dan geautoriseerde MijnLuxe.be-medewerkers die in een dergelijke hoedanigheid optreden, niet en zijn ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

13.4 Deze afwijzing van aansprakelijkheid is van toepassing op alle schade of letsel veroorzaakt door de Site, inclusief maar niet beperkt tot die schade of letsel die optreedt als gevolg van: (i) fouten, weglatingen, verwijderingen of defecten in de inhoud die beschikbaar is op de Site ; of (ii) elke prestatiefout, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in werking of verzending, computervirus, communicatielijnstoring, diefstal of vernietiging van records, informatie of gegevens, ongeoorloofde toegang tot, wijziging van, of gebruik van records, informatie of gegevens, hetzij voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid, laster of enige andere oorzaak van actie. MijnLuxe.be garandeert of garandeert niet dat de toegang tot de Site ononderbroken of foutloos zal zijn.

13.5 De getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product, auto of dienst.

13.6 Sommige teksten of inhoud zijn gemaakt met behulp van artificiële intelligentie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van deze teksten. Wij trachten op regelmatige basis de juistheid van deze teksten te verifiëren.

14.0 Gebruik van cookies

14.1 We kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheer als onderdeel van ons audittrailproces. "Cookies" zijn stukjes informatie die een website naar uw harde schijf overbrengt om informatie over u op te slaan en soms te volgen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser wijzigen om dat te voorkomen. U bent niet verplicht om cookies te accepteren en u kunt de instellingen van uw browser aanpassen om te voorkomen dat cookies op uw computer worden geaccepteerd. Gelieve ons volledig cookie beleid te bekijken op onze cookies pagina.

15.0 Toegang tot persoonlijke informatie

15.1 Als u toegang wilt hebben tot de persoonlijke informatie die wij van u hebben, dient u contact met ons op te nemen via de onderstaande informatie.

15.2 Wij zullen u kopieën verstrekken van alle persoonlijke informatie die wij over u hebben, dit volgens onze privacy policy en conform de GDPR wetgeving.

15.3 Raadpleeg onze privacy policy beleid voor meer informatie betreft uw persoonlijke informatie.

16.0 Contact

16.1 Als u dit beleid niet begrijpt of aanvaard of u wenst meer informatie met betrekking tot uw persoonlijke informatie, stuur dan een e-mail naar mijnluxe@gmail.com voor meer informatie. Omschrijf uw bericht zo omstandig mogelijk om misverstanden te voorkomen en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk.