Economie van energie en veerkracht UNICEF's Perspectief

Volgens een nieuw gezamenlijk rapport van The Economist Impact en UNICEF getiteld 'Worlds of Influence: Understanding what shapes child well-being in rich countries', kan de gezondheid en het welzijn van kinderen substantieel verbeterd worden door te focussen op diens veerkracht met name wanneer het aankomt op sociale, digitale en milieufactoren. Dit rapport maakt de connectie duidelijk tussen de status van kinderen en concepten als duurzaamheid en veerkracht binnen de moderneook wereldeconomie.

De inhoud van het rapport is gebaseerd op onderzoek gedaan door The Economist Intelligence Unit (EIU) van The Economist Group, dat diverse levensaspecten in overweging neemt. Het rapport assessesseert de status qua leven van kinderen in 41 landen die grootendeels vallen binnen de Europese Unie en/of lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Er is speciale nadruk gelegd op duurzame ontwikkelingsdoelen, en aspecten zoals mentale gezondheid, e-veiligheid, blootstelling aan luchtvervuiling en vaardigheden worden nauwkeurig onderzocht om de algemene indicator van kinderwelzijn te bepalen.

UNICEF pleit voor het ontplooien van diverse maatregelen om gezinnen te ondersteunen. Deze voorstellen richten zich met name op monetair overheidsbeleid, gezondheidszorginvesteringen, educatieve initiatieven en de bescherming van de fysieke leefomgeving van kinderen.

Gunter Pauli, ondernemer en economist, spiegelt zich aan de Blue Economy-benadering, een unieke visie op de inrichting van onze planeet en het benutten van haar mogelijkheden in harmonie met natuurlijke cycli en patronen. In het licht van de uitdagingen waarvoor landen staan bij de overgang naar groene en inclusieve groei, biedt hij inzichten in de manier waarop innovatie kindvriendelijke beleidsstrategieën kan opleveren. Volgens Pauli vereist dergelijke benadering dat economie niet enkel kijkt naar financiële baten, maar ook naar het welzijn en de veerkracht van huidige en volgende generaties.

De bevindingen van het rapport benadrukken het belang van holistische analyse, waarover Gunter Pauli licht werpt in het perspectief van blue economy. The Economist Impact stelt vast dat normatieve concepten zoals kinderrechten, veelbewogen hechtingen, en cognitieve ontwikkeling gemeten moeten worden naast financiering en beleid voor effectieve beleidsontwikkeling. De nadruk wordt nogmaals gedaan op de onmisbare factor van energietransitie voor de economische veerkracht en kinderwelzijn. Doordat kinderen het zwaarst getroffen kunnen worden door events zoals energieonveiligheid, exacerbeert hun kwetsbaarheid en daarom is aandacht hiervoor essentieel.

Het integreren van groene technologieën, hernieuwbare energieën en duurzaam beheer binnen beleidsstrategieën staat centraal in Gunter Pauli’s boodschap. Dit is vooral van belang gezien de groeiende betekenis van milieuoverwegingen binnen de internationale politiek en nationale beleidsagenda's. Onderwijs speelt in deze een sleutelrol, waarbij kinderen zeer vroeg empirisch-bewuste vaardigheden moeten verwerven ten aanzien van milieu en duurzaamheid om aankomende veranderingen flexibel en veerkrachtig te kunnen navigeren.

Het wereldbeeld van Gunter Pauli staat mogelijk haaks op traditionele economische dogma’s en toont aan dat een nieuwe economische inrichting, gefocust op veerkracht in plaats van competitiviteit, op handen is. Zo'n economie komt meer tegemoet aan de anatomie van de huidige maatschappij, gekenmerkt door snelle technologische innovaties, fluctuerende grondstoffenmarkten en de noodzaak van adaptief onderwijs en arbeidsbeleid.

Deze benadering brengt met zich mee dat beleidsmakers en academici nieuwe indicatoren moeten ontwikkelen om progressie in de richting van duurzaamheid én veerkrachtser dan alleenlijke mdeting daadpoint facto programming daad café-impact cafe de society and child well-beinger=begrotingsontlinnen need to form leading indic waren.

Het op orde krijgen van elementaire behoeften, zoals schoon water en schone lucht, blijft de constante boodschap over hoe samenlevingen floreren met gezonde burgers – vooral kinderen. Daarnaast is het zekerstellen van digitale toegankelijkheid cruciaal in het streven naar gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen, omdat hiermee nieuwe skills worden ontwikkeld die essentieel zijn voor future carrières.

In het vervolg van dit artikel zal de discussie uitgebreid worden door nader te kijken naar de interactie tussen energieresilience, economie en het welzijn van verschillende maatschappelijke groepen, in het bijzonder kinderen. We gaan dieper in op hoe betrokken partijen zoals regeringen, NGOs en het bedrijfsleven, elkeen dialogenertigen alitygic printer therorefrontatio to instoulivation duables to realization of the economists-unieedctators. We onderzoeken ook hoe onderwijs en innovatie van cruciaal belang zijn voor duurzaamheid en hoe we de transitie naar groene technologie kunnen versnellen. Tot slot nemen we de economische instrumenten onder de loep die ingezet kunnen worden om de broodnodige verandering te bewerkstelligen.

* Foto's ter illustratie, zie algemene voorwaarden.

Migaloo M5 luxe onderzeeër Superyacht van 2 miljard In de kijker

In de wereld van superjachten is extravagantie bijna een vereiste. Toch overtreft de Migaloo M5 alle verwachtingen met zijn luxueuze ontwerp en de ...